Văn bản chỉ đạoVÀ hướng dẫn

Quay lại

Tìm hiểu về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

ĐẠO ĐỨC LÀ GỒC CỦA CON NGƯỜI

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ với người khác và toàn xã hội.

Mỗi người sống trong xã hội đều thể hiện đạo đức bằng ý thức của mình về thiện, ác, tốt, xấu, lương tâm, trách nhiệm, hạnh phúc, công bằng..; bằng hành vi ứng xử giữa cá nhân với cá nhân, với tự nhiên, với xã hội và với chính mình; bằng quan hệ giữa mình với người khác, với tập thể, cộng đồng và xã hội về bổn phận, lương tâm, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi. . .

Đạo đức có vai trò quan trọng, là bộ phận trọng yếu của đời sống tinh thần và động lực phát triển xã hội. Bác Hồ xem đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, Người viết:

''Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân''.

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC LÀ YÊU CẦU CẤP THIẾT HIỆN NAY

Trong quá trình đấu tranh dựng và giữ nước suốt mấy ngàn năm, dân tộc Việt Nam đã tạo ra những giá trị đạo đức tốt đẹp, và ông cha ta luôn coi trọng, giữ gìn và phát huy, trở thành truyền thống cao quý vẻ vang. Đó là tấm lòng yêu quê hương đất nước; gắn bó với thiên nhiên, với cộng đồng; đoàn kết, thủy chung, nhân ái, quý trọng nghĩa tình; cần cù, yêu lao động; dũng cảm, kiên cường; hiếu học, sáng tạo. .

Đảng ta và Bác Hồ luôn chăm lo vun bồi phát triển đạo đức truyền thống ấy, xây nên nền đạo đức cách mạng - đã là động lực và nguồn sức mạnh vô địch để Đảng và nhân dân ta giành được độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nền đạo đức ấy đã được bổ sung thêm những giá trị mới, phẩm chất mới tiến bộ và phù hợp trong sự nghiệp đổi mới, trở thành xu thế chủ đạo, quyết định chiều hướng phát triển của con người và xã hội nước ta. Tuy nhiên, hiện nay trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đang có tình trạng suy thoái đạo đức lối sống, đó là một nguy cơ lớn, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Vì vậy, học tập, tu dưỡng đạo đức là nhu cầu cấp thiết hiện nay và mãi về sau của mỗi người Việt Nam: Là cơ sở để hoàn thiện mỗi cá nhân góp phần tạo nên nền tảng tinh thần, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

NỘI DUNG CƠ BẢN VỂ TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bác Hồ kính yêu là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng nước ta, là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Người để lại cho chúng ta tài sản vô giá, đặc biệt và tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - là sự kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại; được thể hiện bằng cả cuộc đời và sự nghiệp của Người; đã trở thành một tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, trọn vẹn tuyệt vời, song rất cụ thể, giản đơn, gần gũi với đời thường mà mọi người đều có thể noi theo, đó là:

PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN CỦA CON NGUỜI VIỆT NAM

* Trung với nước, hiếu với dân: Là phẩm chất đạo đức cách mạng hàng đầu, thể hiện mối quan hệ và nghĩa vụ của mỗi cá nhân với cộng đồng, xã hội, đất nước. Mỗi người phải tham gia vào sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

* Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình: Là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất, thể hiện mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. Phải thương yêu lẫn nhau, đoàn kết, giúp đỡ phát huy sức mạnh của mỗi người để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

* Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư:

Là nền tảng của đời sống, là phẩm chất đạo đức trung tâm, thể hiện trong mối quan hệ "với tự mình''. Mọi người đều phải cần cù, siêng năng, tiết kiệm trong cuộc sống, lao động, công tác; cán bộ đảng viên thì phải trong sạch, ngay thẳng một lòng vì dân, vì nước; có cần, kiệm, liêm, chính thì mới chí công, vô tư, muốn chí công vô tư thì tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính.

* Tinh thần quốc tế trong sáng:

Là sự mở rộng đạo đức ra phạm vi toàn nhân loại, thể hiện chủ nghĩa yêu nước chân chính, chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa sô vanh, vị kỷ, hẹp hòi, kỳ thị dân tộc.

Muốn có được những phẩm chất đạo đức tốt đẹp ấy, mỗi người cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện mình theo các nguyên tắc sau:

- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương.

- Xây đi đôi với chống.

- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

* Trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại.

Hồ Chí Minh đã lựa chọn một cách rõ ràng mục tiêu phấn đấu cho cả cuộc đời mình là vì nước, vì dân, là lý tưởng sống cao đẹp nhất.

Người đã chấp nhận hy sinh, không quản gian nguy, kiên định, dũng cảm và sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện bằng được mục tiêu đó.

Suốt cả cuộc đời hoạt động của Người luôn thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người đã xả thân tranh đấu cho mục tiêu ''Không có gì quý hơn độc lập, tự do'', phấn đấu không ngừng cho hạnh phúc của nhân dân ''đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành'' và mong muốn làm cho đất nước ''sánh vai với các cường quốc năm châu''.

* Ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích cách mạng.

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chuỗi năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ, Người kiên trì mục đích của cuộc sống, bảo vệ chân lý, giữ vững quan điểm, khí phách, bình tĩnh, chủ động vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Người tự răn mình: ''Muốn nên sự nghiệp lớn, Tinh thần càng phải cao''.

* Tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Người luôn tin ở con người, tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân, dân là gốc, dựa vào dân, nguyện làm người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Người viết: ''Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ bị chế độ phong kiến và thực dân (áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân''.

* Nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người.

Bác Hồ có tình thương yêu bao la, Người luôn dành tình thương yêu cho tất cả mọi người, chia sẻ với mỗi người về thân phận, hoàn cảnh, Người nói: ''Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”.

* Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

Hồ Chí Minh sống thật sự cần, kiệm, giản dị, coi khinh sự xa hoa, không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. Suốt đời, Người sống trong sạch vì dân, vì nước, vì con người, không gợn chút riêng tư. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ, đảng viên phấn đấu và tự mình gương mẫu thực hiện.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một chiến sĩ cộng sản chân chính và cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường với việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Cho nên, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành người cán bộ, đảng viên tốt, người công dân tốt trong xã hội hiện nay.

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ, XỨNG ĐÁNG LÀ CÔNG DÂN CỦA THÀNH PHỐ ANH HÙNG MANG TÊN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI.