Văn bản chỉ đạoVÀ hướng dẫn

Quay lại

Thông báo số 62-TB/TTVH ngày 19/01/2007 của Ban Tư tưởng- Văn hóa TW về việc tổ chức mít tinh và triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 07-11-2006, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 06 CT/TW về việc tổ chức cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''.

Ngày 06-12-2006, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã có Hướng dẫn 11 - HD/TTVH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Thông báo số 162 - TB/TW của Bộ Chính trị khóa IX tại Quảng Ninh, Lãnh đạo Ban đã hướng dẫn thêm một số việc cụ thể.

Để tạo điều kiện cho các địa phương, ban, ngành thuận lợi hơn khi triển khai cuộc vận động, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương thông báo cụ thể thêm một số điểm.

1. Đối tượng của cuộc vận động là:

- Tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng.

- Tất cả các cán bộ, công chức thuộc bộ máy quản lý hành chính nhà nước.

- Tất cả đoàn viên, học viên các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tuyên truyền liên tục và sâu rộng trong toàn dân, vận động nhân dân tích cực tham gia.

2. Đơn vị tổ chức cuộc vận động là đảng bộ xã, phường, thị trấn và tương đương, các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo yêu cầu này, cần thực hiện tốt:

- Không tổ chức học tập đạo đức Hồ Chí Minh riêng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và tương đương. Đơn vị tổ chức học tập là đảng bộ cơ sở, cơ quan quản lý nhà nuớc cơ sở, tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị xã hội. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, dù ở cương vị nào đều phải học tập ở nơi sinh hoạt đảng, nơi công tác.

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo tổ chức vận động ở các đảng bộ cơ sở, qua Ban Chỉ đạo quận huyện và tương đương. Ban Chỉ đạo xã, phường và tương đương trực tiếp tổ chức cuộc vận động theo kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp quận, huyện.

- Để thống nhất, Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố cần tổ chức cuộc họp triển khai cuộc vận động trên địa bàn, có sự tham gia của Ban Chỉ đạo quận, huyện để bàn, thống nhất chương trình, kế hoạch tổ chức cuộc vận động ở các đảng bộ cơ sở.

3. Quán triệt đầy đủ các bước tiến hành cuộc vận động

Khi tiến hành cuộc vận động, phải tuân theo đầy đủ các bước sau:

- Tổ chức toàn đảng bộ, cơ quan nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian: 1 ngày.

Với các đảng bộ, chi bộ, cơ quan có ít cán bộ, có thể ghép một số đơn vị, cơ quan cùng nghe chung. Nhưng mỗi chi, đảng bộ, cơ quan đều phải xây dựng chương trình hành động của mình và tổ chức thảo luận riêng.

Báo cáo viên do Ban Chỉ đạo tỉnh phân công đến báo cáo.

- Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến của quần chúng nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức về lĩnh vực đạo đức, lối sống. Hình thức lấy ý kiến gồm: bằng phiếu không ký tên và bằng tổ chức họp quần chúng nhân dân xin ý kiến, ghi biên bản. Đối với các tổ chức đảng không có quần chúng, cơ quan quản lý nhà nước, cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan lấy ý kiến góp ý với đảng viên và cán bộ cơ quan mình của cấp ủy đảng và Mặt trận Tổ quốc ở nơi cư trú. Cấp ủy và thủ trưởng cơ quan tổng hợp, phân loại góp ý của nhân dân và chuyển các ý kiến này đến các chi bộ, cơ quan để liên hệ, kiểm điểm. Trong những góp ý của nhân dân, nếu có những phát hiện sai phạm nghiêm trọng, cấp ủy chuyển đến cơ quan kiểm tra đảng hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.

Mẫu phiếu góp ý do Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ có hướng dẫn cùng tài liệu học tập.

- Các đảng viên, công chức viết bản thu hoạch và liên hệ. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương hướng dẫn mẫu bản thu hoạch và liên hệ.

- Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị dự thảo chương trình hành động của đảng bộ, cơ quan gửi cho các chi bộ thảo luận.

- Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức để các chi bộ, cơ quan họp toàn thể đảng viên, cán bộ cơ quan thảo luận về nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp thu ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân; liên hệ với cơ quan, đơn vị và bản thân. Từng cán bộ, đảng viên, công chức báo cáo trước tập thể kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

Lưu ý: chỉ tổ chức thảo luận tại chi bộ sau khi đã xin ý kiến góp ý của nhân dân, của quần chúng.

- Chi bộ xác định những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể của cơ quan, đơn vị địa phương. Thảo luận và thông qua chương trình hành động của đảng bộ, cơ quan thực hiện cuộc vận động.

- Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tổ chức họp quần chúng nhân dân báo cáo tiếp thu ý kiến của nhân dân, của quần chúng.

- Ban Chỉ đạo xã, phường và tương đương phối hợp với lãnh đạo các đoàn thể chính trị tổ chức giới thiệu về nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị; hướng dẫn hội viên, đoàn viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị động viên các hội viên, đoàn viên tham gia góp ý với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức.

- Với những đảng bộ đã tiến hành làm điểm, trong đợt này tiến hành xây dựng chương trình hành động, tổ chức thảo luận và thông qua.

4. Về thời gian tiến hành cuộc vận động

- Thời gian tiến hành cuộc vận động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị bắt đầu từ ngày 03-02-2007, kéo dài đến hết nhiệm kỳ khóa X.

- Trong năm 2007, do là đợt mở đầu, có nội dung học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nên có học tập trước khi thảo luận. Thời gian từ ngày 3/2 đến ngày 19/5/2007. Tất cả các địa phương, ngành phấn đấu hoàn thành xong các bước của cuộc vận động trước ngày 19/5/2007.

- Những năm tiếp theo sẽ tiến hành sơ kết và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động vào dịp sinh nhật Bác. Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ có hướng dẫn sau.

5. Về các công việc chuẩn bị và kế hoạch triển khai cuộc vận động

Một là, thành lập Ban Chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố.

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, tỉnh, thành ủy ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động, Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư cấp ủy. Tham gia Ban Chỉ đạo có lãnh đạo chính quyền, các ban xây dựng đảng của cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn. Ban Tuyên giáo là thường trực Ban Chỉ đạo.

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và tương đương với thành phần như trên, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo cuộc vận động ở cấp xã phường và tương đương.

- Ban Chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn và tương đương là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện cuộc vận động. Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư cấp ủy. Tham gia Ban Chỉ đạo có lãnh đạo chính quyền, các ban xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hai là, về tài liệu học tập.

- Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn Tài liệu phục vụ cho cuộc vận động, gồm 2 loại: Tài liệu học tập là cuốn: '' Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay'' và Tài liệu đọc: '' Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến cuối tháng 01- 2007 có tài liệu.

- Tài liệu được Trung ương trợ giá. Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương sẽ thông báo để các cơ quan, địa phương đặt mua. Mỗi chi bộ, cơ quan quản lý nhà nước có ít nhất 01 bộ tài liệu. Khuyến khích các địa phương tìm nguồn kinh phí mua cấp cho mỗi cán bộ, đảng viên một cuốn: Học tập và làm theo tấm giảng đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ngoài Tài liệu chung dùng cho cuộc vận động do Trung ương phát hành, các bộ, ngành, địa phương có thể biên soạn thêm các tài liệu tham khảo phục vụ cho cuộc vận động với nội dung chủ yếu là các lời dạy, mẩu chuyện về Bác Hồ với ngành, địa phương.

Ba là, tổ chức tập huấn và phân công báo cáo viên.

- Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các tỉnh, thành phố, đảng ủy khối cơ quan Trung ương. Hình thức bồi dưỡng: tập trung, chia làm 3 khu vực; thời gian 2 ngày. Dự kiến từ 05-02 đến 12-02-2007. Ban sẽ có Thông báo riêng.

- Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố, đảng ủy khối cơ quan Trung ương lựa chọn mỗi đơn vị khoảng 20 cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng truyền đạt tốt để bồi dưỡng báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại hội nghị các đảng bộ cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước.

- Với các địa phương, ngành có nhiều đảng bộ cơ sở, địa bàn rộng, trên cơ sở 20 báo cáo viên được tập huấn ở Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh lựa chọn thêm và tổ chức bồi dưỡng tại tỉnh để đảm bảo nội dung và hoàn thành theo tiến độ.

- Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố, đảng ủy khối cơ quan Trung ương trực tiếp quản lý đội ngũ báo cáo viên, phân công đến báo cáo nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hội nghị của các đảng bộ cơ sở. Không để báo cáo viên cơ sở tự làm.

6. Về tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đảng và phát động cuộc vận động

- Ban Bí thư Trung ương tổ chức mít tinh và Lễ phát động cuộc vận động tại Hà Nội vào ngày 02-02-2006. Ban Bí thư giao cho Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Văn phòng Trung ương và Thành ủy Hà Nội phối hợp thực hiện.

Nội dung chương trình cuộc mít tinh như sau:

+ Diễn văn mít tinh và phát động.

+ Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động.

+ Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực tham gia cuộc vận động, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

+ Phát biểu hưởng ứng cuộc vận động của Thành ủy Hà Nội; của một đồng chí lão thành cách mạng đã nghỉ hưu, đang sinh hoạt tại một phường ở Hà Nội; của một đảng viên, công chức nhà nước trẻ tuổi; của một sinh viên Hà Nội.

- Các tỉnh, thành phố, đảng ủy khối (chọn một đơn vị thuộc khối để tổ chức) tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đảng và ra mắt Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh, thành phố vào dịp 03-02-2007. Nội dung, về cơ bản như ở Trung ương, đồng thời các địa phương cần phát huy sự sáng tạo để cuộc mít tinh có nội dung phong phú, sinh động.

Khi cấp tỉnh, thành, đảng ủy khối tổ chức mít tinh, phát động cuộc vận động thì mời các cơ quan, đơn vị trực thuộc (quận, huyện, ban, ngành. . . tham gia) và mời đại diện một số xã, phường tham gia.

Không tổ chức mít tinh ở các cơ quan bộ, ngành và cấp quận, huyện.

- Các hoạt động kỷ niệm và phát động cuộc vận động ở Trung ương được truyền hình trực tiếp trên chương trình chính trị - xã hội ( VTV1) của Đài Truyền hình Việt Nam. Hoạt động kỷ niệm và ra mắt Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố.

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương xin thông báo để các địa phương, ngành tổ chức thực hiện.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đào Duy Quát