Văn bản chỉ đạoVÀ hướng dẫn

Quay lại

Quy chế số 01-QC/BCĐ ngày 03/7/2007 của Ban Chỉ đạo cuộc vận động về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Căn cứ Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa VIII;

- Căn cứ Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Căn cứ quyết định số 375-QĐ/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban chỉ đạo Thành ủy thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ban Chỉ đạo Thành ủy ban hành Quy chế làm việc như sau:

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1: Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số06-CT/TW ngày 07-11-2007 của Bộ chính trị.

Điều 2 : Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố; gắn cuộc vận động với triển khai chương trình hành động thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng Bộ Thành phố và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp.

2. Thường xuyên chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền với những hình thức phong phú, sinh động trong Đảng, trong nhân dân về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tác phẩm: “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân ”, “ Di chúc ” và tấm gương đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ”… nhằm nhận thức sâu sắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chủ Tịch. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo ý chí quyết tâm thi đua tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thành phố.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, đề ra các giải pháp cụ thể trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và sự lãnh đạo của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động. Qua đó, thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt và xử lý những tập thể, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

4. Trực tiếp chỉ đạo các bước tiến hành cuộc vận động của tổ chức cơ sở đảng, phân công báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đảng bộ cơ sở (qua Ban Chỉ đạo quận - huyện ủy và cấp ủy tương đương) nhằm thực hiện cuộc vận động theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3 : Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo chế độ làm việc tập thể, vừa đề cao trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo và quyết định theo đa số về các nội dung sau đây:

1. Chương trình, kế hoạch và các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động.

2. Kiểm tra, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động của các cấp ủy và Ban Chỉ đạo các cấp.

3. Báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện cuộc vận động của Thành phố.

4. Khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động; xử lý cá nhân và tập thể có dấu hiệu vi phạm đạo đức, lối sống.

Điều 4 : Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Có trách nhiệm trước Thành ủy và Ban Chỉ đạo Thành ủy về thực hiện cuộc vận động.

2. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các bước cuộc vận động ở các cấp.

3. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai chương trình, kế hoạch cuộc vận động hàng năm.

4. Phân công, theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo các Phó trưởng ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

5. Chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo; quyết định chương trình, kế hoạch, các bước tiến hành cuộc vận động sau khi đã bàn thống nhất trong Ban Chỉ đạo.

Điều 5 : Các Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Chịu trách nhiệm trước tập thể và Trưởng ban Chỉ đạo về những việc được Trưởng ban phân công.

2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong lĩnh vực được phân công.

3. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương mình phụ trách theo chương trình , kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động.

4. Thường xuyên báo cáo kịp thời với Trưởng ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công, nhất là những vấn đề cần rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động.

5. Tổng hợp tình hình triển khai và kết quả thực hiện cuộc vận động ở đơn vị, địa phương mình phụ trách; đề xuất chủ trương và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động; tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo sơ kết, tổng kết và đề xuất Ban Chỉ đạo biểu dương, khen thưởng nơi làm tốt và xử lý những nơi thực hiện còn hạn chế, yếu kém.

Điều 6 : Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo:

1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy Ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, đặt dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban, trực tiếp là Phó Trưởng ban Chỉ đạo phụ trách.

2. Cơ quan Thường trực có nhiệm vụ :

Điều hành công việc chung, thực hiện sự phối hợp hoạt động với các Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng có liên quan. Giúp Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch và các bước tiến hành cuộc vận động ở các cấp; đề xuất chủ trương, chính sách, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động; tổ chức sơ kết, tổng kết; đề nghị Ban Chỉ đạo xét khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động; xử lý những tập thể, các nhân có dấu hiệu vi phạm.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ

Điều 7 : Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ mỗi tháng một lần (vào đầu tháng) để đánh giá công việc đã qua và bàn công việc trong tháng tới; chủ trì tổ chức giao ban các Ban Chỉ đạo cấp quận - huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở sáu tháng 1 lần để nghe phản ánh tình hình, qua đó đánh giá chung và chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động. Hàng năm vào dịp sinh nhật Bác (19-5) tổ chức sơ kết thực hiện cuộc vận động.

2. Trước khi quyết định các nhiệm vụ , chủ trương quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cuộc vận động hoặc những vấn đề do cấp trên chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức họp Ban Chỉ đạo để thảo luận dân chủ và đi đến kết luận, quyết định theo đa số.

3. Các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo và xin ý kiến Trưởng ban hoặc đề xuất những vấn đề cần xử lý thuộc lĩnh vực được phân công.

4. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết cuộc vận động và hoạt động của Ban Chỉ đạo ở các cấp.

Điều 8 : Các mối quan hệ làm việc:

1. Ban Chỉ đạo đặt dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động ở các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố.

2. Ban Chỉ đạo chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai thực hiện cuộc vận động ở Thành phố; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Quan hệ giữa Ban Chỉ đạo với các sở - ban - ngành Thành phố, các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc là quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động.

Điều 9: Thẩm quyền ký các văn bản:

1/ Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký các văn bản quan trọng (thẩm quyền ký: Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy; sử dụng dấu Thành ủy).

2/ Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phụ trách cơ quan Thường trực ký thay Trưởng ban các văn bản (thẩm quyền ký: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy; sử dụng dấu Ban Tuyên giáo Thành ủy):

- Báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết theo yêu cầu của Trung ương và Thành ủy; duyệt các văn bản dự trù kinh phí hoạt động phục vụ việc thực hiện cuộc vận động.

- Thư triệu tập họp Ban Chỉ đạo và hội nghị giao ban với các Ban Chỉ đạo quận - huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy.

- Các văn bản hướng dẫn sơ kết, tổng kết và triển khai cuộc vận động trong từng thời gian.

3/ Các Phó trưởng ban phụ trách các lĩnh vực ký thay Trưởng ban khi được Trưởng ban ủy quyền.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10 : Trách nhiệm và hiệu lực thi hành:

1/ Các trưởng, phó ban, thành viên Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện cuộc vận động và các cấp ủy, Ban Chỉ đạo cuộc vận động quận - huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2/ Quy chế này phổ biến đến Ban Chỉ đạo cấp quận - huyện và tương đương và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

T/M BAN CHỈ ĐẠO

BÍ THƯ THÀNH ỦY/TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Thanh Hải