Văn bản chỉ đạoVÀ hướng dẫn

Quay lại

Kế hoạch số 71- KH/BTGTU ngày 12/4/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Căn cứ Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW, ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp huyện và tương đương vào dịp Sinh nhật Bác 19-5; căn cứ kết luận của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 4058-CV/VPTU, ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy - Cơ quan chuyên trách Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đề ra kế hoạch biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Biểu dương các tập thể và cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 - 2013 trong đợt kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Giao lưu, trao đổi với các tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương nhằm nhân rộng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Các hoạt động kỷ niệm, biểu dương bảo đảm tính nghiêm túc, thiết thực và được tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Lễ Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

1.1 Lễ Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (theo chương trình Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của Thành phố)

1.2. Biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1.2.1. Chương trình

- Báo cáo biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (từ 19 tháng 5 năm 2012 đến 19 tháng 5 năm 2013).

- Khen thưởng: Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 - 2013 được biểu dương cấp thành phố (do Ban Tuyên giáo Thành ủy đề xuất); Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng giấy khen đối với các tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 - 2013 được biểu dương cấp thành phố còn lại.

1.2.2. Thành phần tham dự

- Đại biểu dự lễ (do Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố mời).

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; chuyên trách Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Tập thể, cá nhân được biểu dương và đại diện cấp ủy của tập thể, cá nhân đó.

- Đại diện thường trực cấp ủy; ban tuyên giáo, bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy.

1.2.3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 8g00 Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2013.

- Địa điểm: Hội trường Thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan).

- Truyền hình trực tiếp trên Kênh 9 Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chương trình giao lưu “Vững bước theo Người”

2.1. Nội dung

Tôn vinh các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011 - 2013).

2.2. Chương trình

- Phát biểu của Đồng chí Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Giao lưu của các tập thể, cá nhân.

- Chiếu video clip về thành tích của các tập thể, cá nhân (xen kẽ với giao lưu của các tập thể, cá nhân).

- Văn nghệ.

2.3. Hình thức

- Danh nghĩa tổ chức: Ban Tuyên giáo Thành ủy - Cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Tính chất Hội nghị: Liên hoan các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được biểu dương cấp thành phố trong 02 năm (2011 - 2013).

- Tổ chức truyền hình trực tiếp trên Kênh 9 Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

2.4. Thành phần tham dự

- Trung ương: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; chuyên trách Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Thành phố: Ban Thường vụ Thành ủy; Đại biểu Mặt trận, các đoàn thể, các sở ban ngành Thành phố; Thành viên Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 03; các cơ quan báo chí Thành phố.

- Các tập thể, cá nhân nhận thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được biểu dương cấp thành phố trong 02 năm (2011 - 2013) (600 gương).

- Đại diện thường trực cấp ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy.

2.5. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Tối ngày 19 tháng 5 năm 2013.

- Địa điểm: Nhà hát Đài truyền hình Thành phố. (truyền hình trực tiếp HTV9)

3. Phát hành sách

Biên soạn và phát hành sách “Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thành tích xuất sắc về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh - tập 2” (theo Kế hoạch số 67-KH/BTG, ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Tuyên giáo Thành ủy: Tham mưu bài diễn văn của Thường trực Thành ủy; phối hợp cơ quan Thường trực Ban Tổ chức những ngày lễ lớn Thành phố xây dựng kịch bản chương trình lễ kỷ niệm.

- Đề nghị Văn phòng Thành ủy hỗ trợ công tác phục vụ thực hiện kế hoạch.

- Chuyên trách Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW: Tham mưu các nội dung cụ thể để thực hiện kế hoạch này.

- Đề nghị Đài Truyền hình thành phố: Xây dựng kịch bản chương trình liên hoan và tổ chức phát sóng trực tiếp các chương trình.

 

TRƯỞNG BAN

KIÊM TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

(Đã ký)

Thân Thị Thư