Văn bản chỉ đạoVÀ hướng dẫn

Quay lại

Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 12/01/2007 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hướng dẫn 11-HD/TT-VH ngày 06/12/2006 của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động ở các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố như sau :

I.- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1/ Làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Thành phố, với vinh dự và tự hào là công dân của Thành phố mang tên Bác-Thành phố Anh hùng, nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội, đặc biệt trong đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh... về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, thường xuyên và không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

2/ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần được tổ chức sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội với các hình thức thiết thực, hiệu quả, không phô trương, gắn với việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị 15-CT/TU ngày 20/10/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên và các phong trào thi đua yêu nước, “Người tốt việc tốt”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm.

II.- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH CUỘC VẬN ĐỘNG :

1/ Đối tượng :

Đối tượng tham gia học tập và thực hiện cuộc vận động là toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Ngoài ra, cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân, qua đó vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong sạch về đạo đức, lối sống.

2/ Nội dung, phương thức tiến hành cuộc vận động :

Gồm 2 bước :

Bước 1 : Tổ chức học tập, liên hệ phê bình, tự phê bình (hoàn thành trong tháng 02/2007).

- Tổ chức toàn đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị, địa phương nghe giới thiệu về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với hai chuyên đề : “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”; nghiên cứu tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (thời gian : 1 ngày).

- Mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ phê bình, kiểm điểm cá nhân.

- Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến của quần chúng tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống bằng hình thức lấy ý kiến bằng phiếu không ký tên và tổ chức họp quần chúng góp ý kiến, có ghi biên bản. Đối với tổ chức đảng không có quần chúng, cơ quan quản lý nhà nước phải lấy ý kiến góp ý của cấp ủy đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nơi cư trú; sau đó, cấp ủy và thủ trưởng cơ quan tổng hợp và chuyển các ý kiến này đến tập thể và cá nhân được nhân dân góp ý. Nếu qua góp ý phát hiện những sai phạm nghiêm trọng thì chuyển cơ quan kiểm tra đảng hoặc cơ quan thanh tra hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước để xử lý.

- Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức họp toàn thể cán bộ, đảng viên thảo luận về nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó, xác định những tiêu chuẩn cụ thể về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng chương trình hành động của cơ quan, đơn vị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có biện pháp quản lý đạo đức, lối sống của từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức; hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

- Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tổ chức họp quần chúng để báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến của quần chúng đóng góp.

- Đối với đoàn viên, hội viên trong các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, chỉ tổ chức nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn hội viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; động viên hội viên, đoàn viên tham gia góp ý kiến với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Bước 2 :

- Họp đảng bộ, chi bộ cơ quan công bố chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ cơ quan thực hiện cuộc vận động.

- Từng cán bộ, đảng viên, công chức báo cáo trước tập thể kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

3/ Thời gian tiến hành cuộc vận động :

- Thành ủy phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng 03/02/2007.

- Từng đảng bộ, chi bộ cơ sở, cơ quan quản lý hành chính nhà nước tổ chức học tập trung về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan phối hợp tổ chức chặt chẽ việc thảo luận, liên hệ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, làm cơ sở đề ra tiêu chuẩn phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

- Từ năm 2008 đến 2011: hàng năm, vào dịp 3/2 các cấp ủy và cơ quan kết hợp đánh giá thực hiện cuộc vận động với việc phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên;phối hợp tiến hành sơ kết cuộc vận động vào dịp 19/5. Tổng kết cuộc vận động vào đầu năm 2011 (Thành ủy sẽ hướng dẫn sau).

III.- TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1/ Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động ở các cấp (hoàn thành trong tháng 01/2007).

Cấp Thành phố : Thường vụ Thành ủy ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban; các thành viên gồm đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố, các ban Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố, Sở Văn hóa - Thông tin và một số báo, đài, nhà xuất bản Thành phố. Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Cấp quận - huyện ủy và tương đương : Cấp ủy ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban; các thành viên gồm đại diện chính quyền, các ban đảng, các đoàn thể nhân dân cùng cấp. Ban Tuyên giáo cấp ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Cấp phường - xã - thị trấn và tương đương : Cấp ủy ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban; các thành viên gồm lãnh đạo chính quyền, các ban đảng và các đoàn thể nhân dân cùng cấp.

Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp có quy chế làm việc, chương trình và kế hoạch công tác; hoạt động trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất của Ban chỉ đạo cấp trên và sự lãnh đạo của cấp ủy.

2/ Giao Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy:

- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng những nội dung của cuộc vận động, mở các trang chuyên mục phản ánh kịp thời các bước triển khai ở các cấp, các điển hình tốt.

- Lập danh sách cán bộ cử đi dự lớp tập huấn báo cáo viên về các chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tổ chức. Đồng thời, tổ chức lớp bồi dưỡng báo cáo viên về các chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp các đảng bộ cơ sở, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước triển khai thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch. Thời gian hoàn thành tháng 01/2007.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi về kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp cơ sở vào dịp 19/5/2007, cấp trên cơ sở và chung kết cấp Thành phố vào dịp 19/5/2008.

- Chủ trì, phối hợp với Trường Cán bộ Thành phố, Viện Nghiên cứu xã hội Thành phố, các đoàn thể, các hội văn học, nghệ thuật, nhà xuất bản, Phân viện Bảo tàng Hồ Chí Minh Thành phố biên soạn và sưu tầm thêm các tài liệu phục vụ cho cuộc vận động với nội dung chủ yếu là các mẩu chuyện và lời dạy của Bác Hồ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ động, tổ chức triển lãm lưu động, sáng tác với những nội dung, hình thức sinh động để tuyên truyền sâu rộng nội dung cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, tập trung vào một số cao điểm gắn với các đợt sinh hoạt chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước.

3/ Giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung cuộc vận động trong các giới, các đối tượng và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần thực hiện tốt mục đích, yêu cầu của kế hoạch đề ra.

4/ Trên cơ sở kế hoạch này, các cấp ủy và Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp khẩn trương, nghiêm túc xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể và đúng tiến độ kế hoạch của Thành phố. Quá trình triển khai thực hiện cần chọn đơn vị làm điểm để tập trung chỉ đạo, rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung ở cấp mình; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động và định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chỉ đạo cuộc vận động Thành phố (qua Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy).

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Văn Đua