Văn bản chỉ đạoVÀ hướng dẫn

Quay lại

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp đấy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội; đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung thường xuyên, một trong những nhiệm vụ quan trọng, thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân.

2. Yêu cầu

1. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nghị quyết đại hội đảng các cấp, coi đây là giải pháp quan trọng của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Thực hiện nghiêm túc các nội dung chủ yếu được xác định trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm công tác của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa các quy định chung, phù hợp với thực tế, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bổ sung vào chương trình, kế hoạch làm việc của mỗi tổ chức, cá nhân, để việc học tập và làm theo Bác đạt được hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

3. Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Kết hợp giữa “xây” và “chống”. Kết hợp tổ chức học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động văn hóa đang tiến hành trong Đảng và xã hội.

4. Vận động, tổ chức để quần chúng nhân dân tham gia thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng.

II. Nội dung các công việc chủ yếu

1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mỗi tổ chức đảng và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Cấp ủy đảng các cấp căn cứ hướng dẫn hằng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức để đưa vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sẽ có hướng dẫn về chương trình, nội dung, tài liệu và cách thức triển khai học tập).

- Trong quá trình học tập, cùng với nội dung chuyên đề trong hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy đảng chủ động xây dựng nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thân với ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan mình, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp.

- Tuyên truyền rộng rãi về các chủ đề học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay

- Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn bổ sung về việc xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trong khi chưa có hướng dẫn mới, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đã xây dựng được các chuẩn mực đạo đức (theo Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW, ngày 20-6-2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương) cần rà soát, bổ sung, hướng dẫn tiếp tục thực hiện trong cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện.

- Về xây dựng và giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Đảng đoàn, ban cán sự đảng các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chỉ đạo thực hiện theo ngành dọc.

+ Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và các bộ chủ quản khác có các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề, chỉ đạo xây dựng và triển khai giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề.

+ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai chương trình giáo dục chuẩn mực đạo đức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên trong hệ thống học viện, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

3. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị

- Cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội. Mỗi người tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Chi bộ, đơn vị theo dõi và giúp đỡ thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện những yêu cầu của Bộ Chính trị (khóa X) trong Công văn số 271-CV/TW, ngày 24 tháng 9 năm 2009 “về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động “Học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh””, trong đó có yêu cầu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành.

- Sẽ có hướng dẫn mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; hướng dẫn về cơ chế kiểm tra của tổ chức đảng, cơ chế giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị

- Cấp ủy đảng các cấp bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Quán triệt chủ trương: đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và xã hội. Trước khi có hướng dẫn mới, tiếp tục thực hiện tốt các quy định nêu trong Công văn số 3731-CV/BTCTW ngày 16-4-2008 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Xác định một số nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; tập trung chỉ đạo, góp phần giải quyết một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc ở ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chọn điểm là những nơi mang tính chất đại diện, những nơi có các vấn đề tư tưởng, đạo đức nổi cộm, để tập trung chỉ đạo quyết liệt. Định kỳ kiểm tra, đánh giá, sơ kết 6 tháng; hàng năm tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng rèn luyện cho năm tiếp theo.

- Trong khi chưa có hướng dẫn mới về việc lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm, thực hiện theo Công văn số 3731-CV/BTCTW ngày 16-4-2008 của Ban Tổ chức Trung ương.

5. Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên

- Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung tích hợp về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giảng dạy và học tập ở các cấp học, bậc học. Triển khai xây dựng chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm hoàn thành việc xây dựng chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh, giảng dạy trong các hệ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các học viên, trường chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các ngành, các cấp.

6. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Các cấp ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể, thu hút thanh, thiếu niên tham gia, tạo phong trào rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ.

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động các phong trào thanh niên làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú.

7. Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, định kỳ tổ chức giao ban, chú ý ở những nơi tiến hành làm điểm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Báo cáo kết quả kiểm tra với cấp ủy cấp trên và Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong nội dung kiểm tra, chú trọng việc đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của cấp ủy các cấp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của cấp ủy cấp trên; ảnh hưởng tích cực của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới đời sống chính trị - kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiến nghị với thường vụ cấp ủy, với Ban Bí thư về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

- Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể công tác tổng kết hằng năm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ban Bí thư sẽ định kỳ kiểm tra công tác tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị và theo khu vực.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn

- Cấp ủy các cấp chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, đội ngũ văn nghệ sỹ, báo cáo viên trực thuộc đẩy mạnh và thường xuyên tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Kế hoạch và Hướng dẫn tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm lớn trong năm của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục thường xuyên tuyên truyền, đồng thời tập trung tuyên truyền trong các ngày lễ, các ngày kỷ niệm, tạo sức lan tỏa, có tác dụng tốt đối với toàn Đảng và toàn xã hội.

- Cấp ủy các cấp coi trọng việc phát hiện, xây dựng và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Trong quá trình tổ chức thực hiện, sẽ có hướng dẫn cụ thể về các hình thức biểu dương và có hướng dẫn riêng về việc tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể về Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Gắn “xây” với “chống”, trong thực hiện công tác tuyên truyền, cấp ủy các cấp chủ động chỉ đạo công tác phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, “nói” không đi đôi với “làm”, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Hướng dẫn cụ thể việc tổ chức, vận động người Việt Nam ở nước ngoài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các hoạt động tuyên truyền đối ngoại. Đảng ủy Ngoài nước phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị…để chủ động đề xuất các nội dung, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt nội dung trên. Chú trọng việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh, sinh viên đang học tập ở nước ngoài.

III. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ Hướng dẫn, cấp ủy các cấp chủ động triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và đại hội đảng bộ cấp mình.

- Định kỳ 6 tháng và một năm, cấp ủy các cấp gửi báo cáo sơ kết và tổng kết về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

- Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sớm có hướng dẫn về việc thành lập bộ phận giúp việc cấp ủy đảng các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn, khi xuất hiện những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện, đề nghị các cấp ủy phản ánh kịp thời với cấp ủy cấp trên và Ban Tuyên giáo Trung ương để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện.

 

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Đinh Thế Huynh