Văn bản chỉ đạoVÀ hướng dẫn

Quay lại

Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU ngày 21/08/2007 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 12 tháng 0 1 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' đã được tiến hành trong các ngành, các cấp Thành phố, đến nay cơ bản hoàn thành bước một, chuyển sang bước hai của cuộc vận động. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn một số vấn đề cần quan tâm về công tác tuyên truyền cuộc vận động như sau:

I. MỤC ĐÍCN YÊU CẦU

1. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị Thành phố về cuộc vận động, quán triệt sâu sắc tấm gương đạo đức Bác Hồ để trở thành ý thức thường trực và luôn thể hiện trong hoạt động, sinh hoạt hàng ngày; dựa vào tổ chức, tập thể và nhân dân để tu dưỡng, rèn luyện mình một cách thường xuyên.

2. Tuyên truyền, phổ biến làm cho cuộc vận động lan toả mạnh trong các tầng lớp nhân dân của Thành phố để mọi người quan tâm góp ý xây dựng, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức; đồng thời, cùng tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện xã hội hoá cuộc vận động ngày càng trở nên sâu rộng.

3. Tổ chức tuyên truyền cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng tầng lớp, bộ phận nhân dân, nhất là thu hút được thế hệ trẻ tích cực tham gia tạo thành phong trào hành động cách mạng của Thành phố.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền việc tổ chức, nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về nội dung, cùng với việc quán triệt những vấn đề cơ bản cần tập trung nhấn mạnh phẩm chất đạo đức cách mạng ''trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư'' thể hiện cụ thể bằng ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên về chấp hành tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Về hình thức, tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, tạo ra kết quả tốt trong quá trình thực hiện cuộc vận động của tập thể và cá nhân các ngành, các cấp, nhất là ở cơ sở, kể cả trong nhân dân.

2. Tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động của cuộc vận động.

- Triển khai quán triệt sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp; kế hoạch, chương trình hành động cụ thể theo các bước tiến hành; những kết quả chuyển biến của cá nhân, tổ chức khi thực hiện cuộc vận động và cả những nơi chưa làm tốt; đánh giá tình hình thực hiện qua việc sơ kết.

Thông tin, phổ biến nội dung về việc các tổ chức cơ sở đảng tiến hành tự liên hệ, tự phê bình và phê bình; tổ chức để quần chúng ở nơi công tác và nơi cư trú góp ý cho cán bộ, đảng viên; phản ánh dư luận của quần chúng về cuộc vận động.

3. Tuyên truyền các nội dung gắn với cuộc vận động.

Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị vận dụng đề ra tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các phong trào thi đua yêu nước, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai cuộc vận động và gắn với các sự kiện trọng đại, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thành phố.

- Tuyên truyền, cổ động, việc tổ chức “Hội thi kể chuyên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' ở các cấp ; qua đó, phổ biến rộng rãi các câu chuyện (đã được khẳng định) của Bác Hồ thực hành đạo đức cách mạng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho đội ngũ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tuyên truyền miệng thường xuyên về cuộc vận động theo các nội dung nêu trên trong cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân.

2. Ban Tuyên giáo các đoàn thể Thành phố có kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền về cuộc vận động; chú trọng tham mưu, phối hợp tổ chức các hình thức phong phú, hấp dẫn thu hút thành viên tham gia thực hiện tốt cuộc vận động.

3. Sở Văn hoá và Thông tin Thành phố có kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng các loại hình cổ động trực quan, thông tin, triển lãm, sáng tác văn học - nghệ thuật . . . hưởng ứng cuộc vận động thật sôi nổi, tập trung vào các ngày lễ lớn trong năm, những sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài Thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình chuyên đề và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' với nhiều loại hình đa dạng; thường xuyên tuyên truyền, phản ánh về nội dung đao đức Bác Hồ và các hoạt động, những điển hình, gương tốt của tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân Thành phố thể hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay thật sinh động.

Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc và rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân được tiến hành cho đến hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng sẽ tổng kết. Do vậy, các ngành, các cấp của Thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên và lâu dài để thực hiện liên tục công tác tuyên truyền cuộc vận động. Từ nay, trong báo cáo định kỳ của Ban Tuyên giáo cấp trên cơ sở gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy cần có mục phản ánh nội dung thực hiện Cuộc vận động.

 

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phan Xuân Biên