Văn bản chỉ đạoVÀ hướng dẫn

Quay lại

Gợi ý nội dung chủ yếu trả lời 25 câu hỏi phục vụ Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Vì sao Đảng ta phát động thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

Nội dung:

- Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

- Trong hơn 4 năm qua, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tổ chức đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đợt học tập đã thu được nhiều kết quả tốt.

- Báo cáo của BCH TW Đảng khoá IX về các văn kiện tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng”. Trước thực trạng đó, đòi hỏi phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực.

- Từ kết quả và kinh nghiệm triển khai chỉ đạo điểm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2005, trước yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và phát triển đất nước nhanh, mạnh, bền vững, Bộ Chính trị khoá X ra Chỉ thị số 06-CT/TW triển khai cuộc vận động này trong toàn Đảng và toàn xã hội. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

2. Thực hiện Cuộc vận động có ý nghĩa và tác dụng như thế nào đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng ta đã đề ra?

Nội dung:

Trung ương Đảng phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm:

- Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…

- Nâng cao đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện tốt sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…Từ đó nâng cao nền tảng đạo đức tinh thần trong Đảng và toàn xã hội; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác, là cơ sở hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Cuộc vận động có ý nghĩa như thế nào đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố hiện nay (hoặc địa phương, đơn vị)?

Nội dung:

Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày đêm ra sức nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Một trong những nhiệm vụ chính trị tối quan trọng của Đảng bộ Thành phố hiện nay là: “Xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo chính trị của tổ chức Đảng và tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ giúp cho Đảng bộ và nhân dân Thành phố nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản và ý nghĩa vô cùng to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để từ đó tạo sự chuyển biến thật sự mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên…Trên cơ sở đó mà nâng cao việc thực hành đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, chính là góp phần xây dựng Đảng bộ, Chính quyền Thành phố trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thành phố và đất nước ta, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ Thành phố.

Liên hệ cụ thể với địa phương, đơn vị…

4. Bác Hồ viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đồng chí hiểu ý nghĩa câu nói này như thế nào?

Nội dung:

Qua câu nàyBác Hồ khẳng định vai trò quyết định của đạo đức đối với con người trong đời sống xã hội nói chung và đối với người cán bộ cách mạng nói riêng. Theo Người:

- Đạo đức là một bộ phận quan trọng hàng đầu của nền tảng tinh thần xã hội.

- Đạo đức góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển xã hội.

- Trong xã hội, sự khủng hoảng của đạo đức là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến những khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội…

Cho nên Người mới coi đạo đức là gốc, là cốt lõi, là cội nguồn tinh thần để người cán bộ cách mạng có thể lãnh đạo được nhân dân, bởi vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước là một công việc to tát mà tự bản thân “người lãnh đạo quần chúng” để làm “công việc to tát” ấy lại không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì còn nói được ai, lãnh đạo được ai, làm nổi việc gì? Không có đạo đức thì con người nói chung, người cán bộ cách mạng nói riêng, cũng như dòng sông cạn nước, cây cối héo khô mà thôi, tức là trở nên vô dụng.

Bởi thế, với mỗi chúng ta, Bác Hồ mới ví đạo đức  nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc rễ của cây, như ngọn nguồn của sông suối.

5. “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất.

Thiếu một đức, thì không thành người”.

Đoạn thơ trên của Bác Hồ nói lên vai trò, vị trí của đạo đức như thế nào?

Nội dung:

Tứ đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính làm nên một con người hoàn chỉnh về mặt đức được Bác Hồ so sánh với sự thống nhất đầy đủ như bốn mùa của trời, bốn phương của đất. Điều này nói lên vai trò nền tảng quyết định của đạo đức đối với một con người nói riêng và cả xã hội nói chung như một tất yếu khách quan, mang tính quy luật..

Con người thiếu một đức đã không thành người thì xã hội thiếu nền tảng đạo đức với những chuẩn mực giá trị đúng đắn thì không còn là một xã hội tốt đẹp nữa.

Cần, kiệm, liêm, chính cộng với chí công vô tư là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, là mối quan hệ “với tự mình”.

- Với các chức năng của đạo đức như : Chức năng giáo dục; chức năng điều chỉnh (Chuẩn mực đạo đức điều chỉnh hành vi của các cá nhân, của cả cộng đồng và mối quan hệ giữa người với người trong xã hội)..., đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng trong mọi xã hội.

- Đạo đức, với những chuẩn mực giá trị đúng đắn, là một bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần của xã hội.

- Một xã hội mà mọi người sống có tình thương, có trách nhiệm, sống cần, kiệm, liêm, chính sẽ giữ được ổn định chính trị - xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội một cách bền vững.

- Trong xã hội, sự khủng hoảng của đạo đức, sự “lệch chuẩn, loạn chuẩn”… là một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội…

6. Dân tộc ta có những truyền thống và giá trị đạo đức tốt đẹp nào?

Nội dung:

- Trong suốt quá trình đấu tranh lâu dài dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã hình thành nên các chuẩn mực, các giá trị đạo đức tốt đẹp trong quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội, phù hợp với yêu cầu tồn tại, phát triển của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ông cha ta luôn coi trọng đạo đức, giữ gìn và phát huy các giá trị, chuẩn mực đạo đức tốt đẹp. Đó là truyền thống yêu quê hương đất nước; gắn bó với thiên nhiên, với cộng đồng; đoàn kết, thủy chung, nhân ái, quý trọng nghĩa tình; cần cù, yêu lao động; dũng cảm, kiên cường; hiếu học, sáng tạo…

- Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội mới, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu luôn luôn chăm lo giữ gìn và phát huy truyền thống, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nền đạo đức mới, phát triển lên tầm cao phù hợp với thời đại, chính là đạo đức cách mạng. Đó là lòng yêu nước, thương nòi, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, xả thân vì sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đạo đức cách mạng đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn để Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng xã hội mới.

- Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, truyền thống đạo đức của dân tộc và đạo đức cách mạng đã được phát triển và bổ sung thêm những giá trị mới. Đó là những phẩm chất đạo đức mới, tiến bộ được xã hội thừa nhận, như: ý thức làm chủ, ý chí chủ động lập thân, lập nghiệp, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm vượt khó, quyết chí làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển, xây dựng đời sống văn hoá

- Truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và những giá trị đạo đức mới tốt đẹp hình thành trong giai đoạn mới là xu thế chủ đạo, quyết định chiều hướng phát triển của đạo đức xã hội ta trong giai đoạn hiện nay.

7. Trong thời kỳ đổi mới vừa qua, đạo đức xã hội nước ta có phát triển không? là những mặt giá trị tốt đẹp nào?

Nội dung:

Trải qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đạo đức xã hội nước ta đã có sự phát triển rõ rệt, thể hiện qua những mặt tốt đẹp của đạo đức được ghi trong các văn bản của Đảng và Nhà nước:

- Có ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân; có tri thức sức khoẻ và lao động giỏi; sống có văn hoá và tình nghĩa; giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính.

- Nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình, có phong cách lao động có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất và hiệu quả cao, thể hiện tình bạn, tình đồng chí, đồng đội trong sáng, thủy chung.

- Sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm vượt khó, quyết chí làm giàu, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển, xây dựng đời sống văn hoá…

8. Tác hại của sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay như thế nào?

Nội dung:

- Văn hoá, đạo đức là bộ phận trọng yếu của nền tảng tinh thần và động lực phát triển của xã hội. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có nguy cơ làm giảm sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tác động đến sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

- Sự suy giảm về đạo đức, lối sống đang phá hoại hạnh phúc nhiều gia đình, làm suy giảm nguồn nhân lực, gây hậu quả rất lớn về kinh tế do hạn chế phát huy nguồn lực con người để phát triển đất nước.

- Sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay đang là vấn đề bức xúc trong xã hội. Nó làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín lãnh đạo của Đảng, đến việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội X chỉ rõ: “Thoái hoá, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là trong cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ”.

9. Đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh từ những nguồn nào?

Nội dung:

Bác Hồ kính yêu là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng nước ta, là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của nhân loại. Người để lại cho chúng ta tài sản vô giá, đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – là sự kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại; được thể hiện bằng cả cuộc đời và sự nghiệp của Người; đã trở thành một tấm gương đạo đức trong sáng,mẫu mực, cao đẹp, trọn vẹn tuyệt vời, song rất cụ thể, giản đơn, gần gũi với đời thường mà mọi người đều có thể noi theo.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hoá, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức.

10. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới gồm những nội dung cơ bản nào?

Nội dung:

a. Trung với nước, hiếu với dân.

Trung, hiếu là đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam và phương Đông, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển trong điều kiện mới.

Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất đạo đức cách mạng hàng đầu, thể hiện mối quan hệ và nghĩa vụ của mỗi cá nhân với cộng đồng, xã hội, đất nước. Mỗi người phải tham gia vào sự nghiệp cách mạng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

b. Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình.

Yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xuất phát từ truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa nhân văn của nhân loại, chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. Đây là phẩm chất đạo đức mà Bác Hồ coi là cao đẹp nhất. Yêu thương con người thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân con người với con người trong quan hệ xã hội. Phải thương yêu lẫn nhau, đoàn kết giúp đỡ phát huy sức mạnh của mỗi người để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

c. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, là mối quan hệ “với tự mình”.

Cần, kiệm, liêm, chính có quan hệ chặt chẽ với nhau và với chí công vô tư. Cần, kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. Ngược lại đã chí công vô tư, một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng thì nhất định sẽ thực hiện được cần, kiệm, liêm, chính.

- Mọi người đều phải cần cù, siêng năng, tiết kiệm trong cuộc sống, lao động, công tác; cán bộ, đảng viên thì phải trong sạch, ngay thẳng, một lòng vì dân, vì nước; có cần, kiệm, liêm, chính thì mới chí công vô tư, muốn chí công vô tư thì tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính.

d. Tinh thần quốc tế trong sáng.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế là sự mở rộng những quan niệm đạo đức nhân đạo, nhân văn của Người ra phạm vi toàn nhân loại, vì Người là “người Việt Nam nhất” đồng thời là nhà văn hoá kiệt xuất của thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Ở đây thể hiện chủ nghĩa yêu nước chân chính, chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa sô vanh, vị kỷ, hẹp hòi, kỳ thị dân tộc.

11. Nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là những nguyên tắc nào?

Nội dung:

Muốn có được những phẩm chất đạo đức cách mạng tốt đẹp nói trên, mỗi người cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện mình theo các nguyên tắc sau:

· Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.

· Xây đi đôi với chống.

· Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Đây là những nguyên tắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra để xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội và chính Người đã suốt đời tự rèn mình không mệt mỏi, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng thực hiện.

12. Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tập trung ở những điểm nào?

Nội dung:

Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tập trung ở những điểm sau:

1- Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại.

2- Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích cách mạng.

3- Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

4- Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người.

5- Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời. Nhưng cũng chính từ sự kết hợp của những đức tính đó, Người là tấm gương cụ thể, gần gũi mà mọi người đều có thể noi theo.

13. Đồng chí hãy nêu chủ đề tư tưởng tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác Hồ?

Nội dung:

Là tác phẩm tập trung đề cập công tác xây dựng Đảng về đạo đức; gắn đạo đức cách mạng với xây dựng Đảng thông qua tổng kết khái quát về đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: đối lập với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân, do đó, nâng cao đạo đức cách mạng không thể tách rời với chống chủ nghĩa cá nhân, luôn luôn gắn xây với chống. Xây là để nâng cao đạo đức cách mạng, chống là hướng tới mục tiêu quét sạch chủ nghĩa cá nhân, bởi vì “Chủ nghĩa cá nhân lả kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội”, là “giặc nội xâm, kẻ địch ở bên trong là thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác” như bệnh quan liêu; bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo; bệnh háo danh; bệnh “hữu danh vô thực”; bệnh “cận thị”; bệnh tỵ nạnh; bệnh xu nịnh, a dua; bệnh kéo bè, kéo cánh…

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương “Phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”. Người cho rằng phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải bắt đầu từ phòng, chống chủ nghĩa cá nhân. Chống suy thoái về đạo đức, đặc biệt phải tập trung chống chủ nghĩa cá nhân. Bởi vì chủ nghĩa cá nhân là một loại giặc, đồng minh với các loại giặc khác. Muốn chống các loại giặc khác, trước hết phải chống giặc trong lòng, tức chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là một trở lực trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đối lập với chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Mà chống chủ nghĩa cá nhân không có nghĩa là chà đạp lên lợi ích cá nhân.

14. Đồng chí hãy nêu những giải pháp chủ yếu để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân được Bác Hồ đề cập trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”?

Nội dung:

Giải pháp chủ yếu nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân gồm:

a. Giải pháp từ phía Đảng

Thứ nhất, tăng cường giáo dục trong toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Thực chất đây là giải pháp nhằm thiết lập nền tảng tư tưởng, lý luận, kim chỉ nam cho hành động, tạo dựng cái nền, cái gốc của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, củng cố lập trường giai cấp công nhân, nắm vững quy luật của cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Đây là quy luật phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là phương thuốc giúp cho toàn Đảng và mỗi đảng viên sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm để tiến bộ không ngừng.

Tự phê bình và phê bình phải có tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không lợi dụng để tự tư tự lợi, không “dĩ hoà vi quý”, không cực đoan.

Thứ ba, chế độ sinh hoạt và kỷ luật Đảng phải nghiêm minh.

b. Giải pháp từ phía cán bộ, đảng viên

Thứ nhất, phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết.

Thứ hai, phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân:

- Mối quan hệ Đảng – Dân luôn là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

- Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.

15. Trong Di chúc, Bác Hồ đã có lời dặn về Đảng với những yêu cầu cụ thể đối với Đảng và cán bộ, đảng viên. Đồng chí hãy nêu lên những yêu cầu đó?

Nội dung:

Nói về Đảng là lời dặn đầu tiên trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người khẳng định: Vấn đề đoàn kết có tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Đoàn kết cũng là một nội dung tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người khẳng định, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta, Người tâm huyết căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Để thực hiện sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Người yêu cầu, trong Đảng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhân tố đạo đức khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền có sứ mệnh lãnh đạo giai cấp và dân tộc xây dựng thành công xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa. Để hoàn thành sứ mệnh đó, trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

16. Trong Di chúc, Bác Hồ đã quan tâm đến việc xây dựng đạo đức cho đoàn viên thanh niên như thế nào?

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn dành cho thế hệ trẻ Việt Nam tình yêu thương, sự quan tâm và niềm tin sâu sắc. Theo Người, đoàn viên thanh niên là đội hậu bị của Đảng, là người chủ tương lai của đất nước. Trải qua thực tiễn cách mạng, Người nhận xét: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Người đã khẳng định thế hệ trẻ đã thể hiện được phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

Người nhấn mạnh, thế hệ trẻ mới là người xây dựng thành công xã hội mới ở Việt Nam. Người thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho tương lai đó. Bác Hồ đã từng khuyên thanh niên:

Không có việc gì khó,

Chỉ sợ lòng không bền,

Đào núi và lấp biển,

Có chí ắt làm nên”.

Để đoàn viên thanh niên hoàn thành vai trò lịch sử của mình, Người yêu cầu “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Ở đây Người đã nhấn mạnh và đạt lên hàng đầu yêu cầu xây dựng đạo đức, xem đó là yếu tố quyết định của tương lai xã hội mới mà chủ thể là thanh niên.

Cuối cùng Người khẳng định: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

17. Trong Di chúc, Bác Hồ đã quan tâm đến việc xây dựng đạo đức đối với nhân dân lao động như thế nào?

Nội dung:

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn xác định: “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; Người luôn có một tình cảm đặc biệt và niềm tin mãnh liệt vào nhân dân và thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Trong Di chúc, Người nêu rõ: “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột,lại kinh qua nhiều năm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng”. Đó là sự đánh giá đầy đủ nhất, sâu sắc nhất về vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà nổi bật là nêu cao phẩm chất đạo đức của nhân dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra trách nhiệm to lớn của Đảng với nhân dân là “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Người yêu cầu đảng viên, cán bộ phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; liên hệ chặt chẽ với nhân dân; việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ; có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; sẵn sàng học hỏi nhân dân; tự mình phải làm gương để nhân dân noi theo. Đồng thời chú trọng chăm lo toàn diện cả về vật chất và tinh thần (văn hoá - đạo đức) thì đời sống nhân dân mới được nâng cao.

Các câu hỏi từ 18 đến 23 là câu hỏi liên hệ thực tiễn. Yêu cầu được trả lời ngắn gọn, xúc tích, cụ thể trên cơ sở suy nghĩ cá nhân và diễn biến thực tế ở địa phương, đơn vị mình một cách chân thực, có sức thuyết phục.

Hai câu 24, 25 thể hiện năng khiếu thơ, ca ca ngợi Bác Hồ.

 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH