Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ - Những tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện tốt cuộc vận động năm 2009 - 2010

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ - 290 trang
Current View